Z wnioskiem o jej wydanie wystąpiła firma, która planuje przeznaczyć pieniądze ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji (IPR) dla trzech osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku). Ci pracownicy mają też dodatkowe dolegliwości i schorzenia, które pojawiły się z upływem czasu, a ich stanowiska pracy są wyposażone w przestarzałe maszyny do produkcji szczotek. Konstrukcja oraz technologia wykonania tych maszyn uniemożliwia ich modernizację w taki sposób, aby wyeliminować nadmierny wysiłek fizyczny i wzrokowy towarzyszący ich obsłudze. Dlatego pracodawca chciałby w ramach IPR tych pracowników sfinansować zakup nowszego modelu urządzenia do produkcji szczotek. Zapytał więc PFRON, czy może to zrobić.
Fundusz wyjaśnia, że zgodnie z par 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145) celem IPR jest zmniejszenie ograniczeń zawodowych niepełnosprawnego pracownika objętego takim programem. Przepis ten stwarza podstawę do finansowania kosztów m.in. dostosowania miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności zatrudnionej osoby. To oznacza, że wykorzystywanie środków ZFRON na IPR musi ograniczać się do wydatków, dzięki którym zostanie uruchomione działanie przywracające niepełnosprawnemu pracownikowi sprawność, choćby na czas wykonywanej pracy. Jednocześnie niezbędne do uznania wydatku za służący rehabilitacji jest istnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych pracownika.