Lista miejsc, których dotyczy ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, jest krótka i określa ją załącznik do projektu. Chodzi o tereny po dawnych Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszczy, Zakładach Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie, Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach oraz Zakładach Przemysłu Barwników ,,Boruta” w Zgierzu.
Ewentualne rozszerzenie listy będzie wymagać nowelizacji ustawy i wcześniejszej aprobaty ministra właściwego do spraw klimatu. - Kwalifikowanie nowych lokalizacji do wpisania ich do załącznika do ustawy będzie opierało się na prowadzonej przez głównego inspektora ochrony środowiska ewidencji - czytamy w ocenach skutków regulacji.