Gminy miały wątpliwości, czy trzeba składać taki dokument, ponieważ obowiązująca od początku roku ustawa z 5 grudnia 2014 r. o KDR (Dz.U. poz. 1863) przewiduje, że w zakresie niezbędnym do przyznania karty mogą przetwarzać informacje m.in. o numerze PESEL, adresie zamieszkania czy niepełnosprawności członków rodziny wielodzietnej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia jednak, że nie ma takiej potrzeby. Wskazuje też, że dane osobowe, które są dostępne w systemie teleinformatycznym służącym do zamawiania spersonalizowanych kart, będą automatycznie usuwane po ustawowo określonym okresie ich gromadzenia (rok po wydaniu decyzji o odmowie przyznania KDR lub rok po wygaśnięciu karty).

Gminy pytały też resort pracy, kto powinien składać oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie została mu ona ograniczona przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. MPiPS wyjaśnia, że taki obowiązek dotyczy rodzica, ale nie jego małżonka, czyli osoby, która wspólnie z nim wychowuje minimum troje dzieci i też ma prawo do KDR. Dodatkowo w przypadku wniosków składanych przez rodzinę, w której dzieci wychowuje tylko jeden ich biologiczny rodzic oraz jego małżonek, konieczne jest przedstawienie odpisu ich aktu małżeństwa.