Gminy miały wątpliwości, czy trzeba składać taki dokument, ponieważ obowiązująca od początku roku ustawa z 5 grudnia 2014 r. o KDR (Dz.U. poz. 1863) przewiduje, że w zakresie niezbędnym do przyznania karty mogą przetwarzać informacje m.in. o numerze PESEL, adresie zamieszkania czy niepełnosprawności członków rodziny wielodzietnej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia jednak, że nie ma takiej potrzeby. Wskazuje też, że dane osobowe, które są dostępne w systemie teleinformatycznym służącym do zamawiania spersonalizowanych kart, będą automatycznie usuwane po ustawowo określonym okresie ich gromadzenia (rok po wydaniu decyzji o odmowie przyznania KDR lub rok po wygaśnięciu karty).

Gminy pytały też resort pracy, kto powinien składać oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie została mu ona ograniczona przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. MPiPS wyjaśnia, że taki obowiązek dotyczy rodzica, ale nie jego małżonka, czyli osoby, która wspólnie z nim wychowuje minimum troje dzieci i też ma prawo do KDR. Dodatkowo w przypadku wniosków składanych przez rodzinę, w której dzieci wychowuje tylko jeden ich biologiczny rodzic oraz jego małżonek, konieczne jest przedstawienie odpisu ich aktu małżeństwa.
Reklama
Ponadto resort tłumaczy, że gminy powinny gromadzić kopie dokumentów okazywanych przy składaniu wniosku o kartę w celu udowodnienia, że członkowie rodziny spełniają warunki jej uzyskania. Jednak jak wskazuje ustawa, w sytuacji gdy konkretne informacje są im znane z urzędu lub z dostępnych im ewidencji, nie jest to potrzebne.
– W ten sposób sprawdzamy fakt zawarcia małżeństwa – wyjaśnia Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Reklama
Gminy zastanawiają się też, na jaki okres przyznawać KDR cudzoziemcom. Resort wskazuje, że jeżeli obcokrajowiec ma zezwolenie na pobyt stały, udzielony na czas nieoznaczony lub jest rezydentem długoterminowym UE, to jest traktowany tak samo jak rodzic i jego małżonek. To oznacza, że karta może mu być przyznana na czas nieokreślony. Również dzieciom takich cudzoziemców KDR jest wydawana na taki sam okres, jak polskim. Natomiast obcokrajowcy z zezwoleniem na pobyt czasowy mogą otrzymać kartę na czas nie dłuższy, niż ten, na który mają zgodę na mieszkanie w Polsce.

Korzystający z karty nie zapłacą 22 zł

Po 1 marca 2015 r. ma być utrzymane zwolnienie z opłaty skarbowej za odpis skrócony aktów stanu cywilnego wydawanych w sprawach KDR – wynika z poselskiego projektu. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny znowelizowała bowiem ustawę o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.). Dzięki temu nie trzeba płacić 22 zł za odpisy aktów stanu cywilnego wydawanych w sprawach KDR. Zmieniłoby się to jednak od marca, gdy wejdzie w życie ustawa z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.). Wskazując w nowych przepisach podstawy zwolnienia od opłaty skarbowej, nie uwzględniono bowiem odpisów skróconych wydawanych ze względu na KDR. Ustawa o karcie została bowiem uchwalona później. Projekt ma wyeliminować tę lukę.