Podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać od wojewody status przedsiębiorstwa społecznego. Dzięki temu będzie im przysługiwać dodatkowe wsparcie, w tym refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, gdy zatrudnią osobę zagrożoną wykluczeniem.

Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 8 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Na ostatnim posiedzeniu Sejm zajmował się przyjętymi do niej poprawkami Senatu i zdecydował się uwzględnić niektóre z nich.
Ustawa, nad którą prace zaczęły się już dziewięć lat temu, w sposób kompleksowy ma regulować funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej. Określa, że do należących do niego podmiotów zalicza się m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i organizacje pozarządowe. Będą one mogły ubiegać się o status przedsiębiorstwa społecznego – pod warunkiem że zatrudniają minimum trzy osoby na umowę o pracę oraz prowadzą działalność mającą na celu realizację usług społecznych lub reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem (w tym drugim przypadku muszą dodatkowo spełniać warunek, że będą miały co najmniej 30-procentowy wskaźnik zatrudnienia takich osób). Nadawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego będzie zajmował się wojewoda, który będzie też sprawował nadzór nad jego działalnością.
Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorstwa społeczne będą mogły korzystać z różnych instrumentów wsparcia w powiatowych urzędach pracy. Jednym z nich będzie refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zagrożonych wykluczeniem, np. niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych czy opuszczających zakłady karne. Będzie ona wypłacana przez 24 miesiące w pełnej wysokości składki odprowadzanej od najniższego wynagrodzenia za pracę, a przez następne 12 miesięcy w 50 proc. jej wysokości.
Ponadto ustawa przewiduje, że zakup produkcji lub usług od przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego minimum 10 pracowników, będzie uprawniał do skorzystania z ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta