Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 8 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Na ostatnim posiedzeniu Sejm zajmował się przyjętymi do niej poprawkami Senatu i zdecydował się uwzględnić niektóre z nich.
Ustawa, nad którą prace zaczęły się już dziewięć lat temu, w sposób kompleksowy ma regulować funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej. Określa, że do należących do niego podmiotów zalicza się m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i organizacje pozarządowe. Będą one mogły ubiegać się o status przedsiębiorstwa społecznego – pod warunkiem że zatrudniają minimum trzy osoby na umowę o pracę oraz prowadzą działalność mającą na celu realizację usług społecznych lub reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem (w tym drugim przypadku muszą dodatkowo spełniać warunek, że będą miały co najmniej 30-procentowy wskaźnik zatrudnienia takich osób). Nadawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego będzie zajmował się wojewoda, który będzie też sprawował nadzór nad jego działalnością.