Przesądził o tym Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 9 czerwca 2022 r., wydanej na wniosek rzecznika praw obywatelskich (sygn. III OPS 1/21). NSA jednoznacznie dopuścił w niej stosowanie przepisów o odstąpieniu przez organ administracji od nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.). Konkretnie chodzi o to, że do rozdziału 4d tej ustawy – „Kary pieniężne” – stosuje się art. 189f kodeksu postępowania administracyjnego. Pisaliśmy o tym w DGP nr 133 z 13 czerwca 2022 r.
‒ Problem, na kanwie którego została podjęta ta uchwała, pojawił się po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. Wówczas wprowadzono do k.p.a. rozdział dotyczący wymierzania kar pieniężnych i to w nim pojawiły się rozwiązania pozwalające m.in. na odstąpienie od wymierzenia kary – tłumaczy Krzysztof Gruszecki, radca prawny zajmujący się tematyką środowiskową. Przyzwolenie na odstąpienie od ukarania zostało zapisane w art. 189f k.p.a., o ile spełnione zostały przesłanki wymienione w tym przepisie. Kłopot jednak polegał na tym, że w art. 189a k.p.a. zapisano, że te przepisy znajdują zastosowanie, o ile z regulacji szczególnych nie wynikają inne rozwiązania.