Taka zmiana przepisów dotycząca regulacji zawartych w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1324) znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odnosi się ona do wprowadzonego od 1 kwietnia br. dofinansowania służącego obniżeniu opłaty, jaką ponosi rodzic, gdy jego dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub zajmuje się nim dzienny opiekun. Takie dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie (choć nie może to być więcej niż opłata wnoszona przez rodzica), ale do tej pory przepisy nie wskazywały, czy kwota ta jest dzielona między rodziców, którzy po rozstaniu sprawują opiekę naprzemienną, tak jak ma to miejsce w przypadku innych świadczeń, takich jak np. 500+, 300+ i rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). To ma się zmienić, bo wspomniana nowelizacja zakłada, że również to dofinansowanie w przypadku ustalenia opieki naprzemiennej będzie wypłacane rodzicom po połowie, czyli po 200 zł dla matki i dla ojca.
Nowelizacja doprecyzowuje też niektóre przepisy, aby wyeliminować ewentualne wątpliwości interpretacyjne przy ich stosowaniu. I tak projekt przewiduje, że dopłata obniżająca należność za żłobek należy się do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy cztery lata, bo do takiego właśnie wieku maluch może przebywać w tej placówce, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Zmodyfikowany zostanie również przepis regulujący przyznawanie dofinansowania po tym, jak rodzic otrzymywał na dziecko RKO. Co do zasady jest bowiem tak, że kapitał jest wypłacany na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie między 12. a 36. miesiącem życia i wynosi 500 zł miesięcznie (choć rodzic może też zdecydować, że chce pobierać 1000 zł miesięcznie przez rok). Natomiast dofinansowanie do opłaty żłobkowej jest przyznawane głównie na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, a na drugie i kolejne tylko po zakończeniu okresu uzyskiwania RKO. Projekt uściśla, że w sytuacji gdy rodzic otrzymał łączną należną mu kwotę kapitału zanim dziecko ukończyło 3 lata (a więc wybrał opcję krótszego okresu pobierania RKO), dofinansowanie przysługuje nie wcześniej niż od tego miesiąca, w ktorym maluch osiągnął ten wiek.