W sprawę, na wniosek Związku Gmin Wiejskich RP, zaangażował się m.in. rzecznik praw obywatelskich, o problemie dyskutowali również posłowie.
Chodzi o art. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), który reguluje m.in. procedurę zmiany granic gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem obecnie dokonuje tego Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Z ustawy wynika również, że ma to zapewniać możliwie jednorodny „układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych”.