Nie, tego typu należności mają charakter cywilnoprawny i nie ma podstaw, aby pobierać koszty upomnienia, które przynależą do należności publicznoprawnych, dochodzonych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
Zgodnie z art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (PWK) a odbiorcą usług, czyli osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Umowa ta zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: