Z 1240,80 do 1304,10 zł wzrośnie od przyszłego miesiąca świadczenie należne osobie bez pracy. Wyższa będzie też kwota stypendium dla osoby bezrobotnej, która odbywa np. staż lub szkolenie.

Nową wysokość zasiłku określa obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 10 maja 2022 r. (M. P. poz. 486). Co do zasady jego kwota podlega corocznej waloryzacji od 1 czerwca na podstawie wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Wzrost cen wyniósł w ubiegłym roku 5,1 proc., a więc o tyle też zostaje podwyższona wysokość zasiłku dla bezrobotnych. W efekcie podstawowa kwota zasiłku będzie wynosić 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa (teraz jest to 974,40 zł). Zmianie ulegnie też wysokość zasiłku dla osoby bezrobotnej, która była zatrudniona krócej niż pięć lat. W takim przypadku – zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690) należy się 80 proc. kwoty tego świadczenia. To oznacza, że osobie, która miała krótki staż pracy, będzie przysługiwać 1043,28 zł przez pierwsze trzy miesiące, a później 819,28 zł. Z kolei osoba, która była zatrudniona dłużej niż 20 lat, może liczyć na 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego, co daje odpowiednio 1564,91 i 1228,91 zł.
Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych skutkuje też zmianą wysokości innych świadczeń, które są z nim powiązane, skierowanych do osób szukających zatrudnienia. Jednym z nich jest stypendium, które należy się m.in. osobie uczestniczącej w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowemu dorosłych lub studiującej podyplomowo. W zależności od tego, jakim instrumentem aktywizacji zawodowej została objęta przez powiatowy urząd pracy, wypłacane jej stypendium wynosi od 120 do 20 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Innym świadczeniem, które zostanie od czerwca podniesione, jest dodatek aktywizacyjny, wypłacany osobie, która w trakcie otrzymywania zasiłku znalazła zatrudnienie lub podjęła inną pracę zarobkową. Stanowi do 50 proc. podstawowej kwoty zasiłku.
Ponadto wyższe wsparcie będzie przysługiwać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które uczestniczą w zajęciach w centrach integracji społecznej. Z tego tytułu należy się im świadczenie integracyjne, które zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 176 ze zm.) wynosi 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych. ©℗