Chodzi o rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat (Dz.U. poz. 1020).
Od 14 maja br. jego przepisy zastąpiły dotychczasowe rozporządzenie rządu z 15 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 605 ze zm.), jego ważność wygasła bowiem na podstawie art. 32 ustawy z 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 830). Nowe rozporządzenie uwzględnia modyfikacje wprowadzone w ostatnim czasie w zasadach otrzymywania pieniędzy za udzielanie schronienia uchodźcom. Pierwsza z nich dotyczy wydłużenia okresu pobierania świadczenia z 60 do 120 dni. Natomiast druga zmiana odnosi się do określenia początkowego terminu, od którego należy liczyć ten okres. Pierwotnie przepisy wskazywały, że świadczenie należy się za okres nie dłuższy niż 60 dni (obecnie już 120 dni). Natomiast później doprecyzowano, że pomoc finansowa należy się za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski.
Reklama
Natomiast tak jak wcześniejsze przepisy, tak i nowe rozporządzenie wskazuje, że świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, który jest rozpatrywany w ciągu miesiąca. Samorząd przed wypłatą pieniędzy może zweryfikować warunki oferowanego uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty może być przedłużony ponad 120 dni, o ile zgodę wyrazi wojewoda. ©℗