Rodzice, którym umiera niepełnosprawne dziecko, tracą z dnia na dzień świadczenia. Dlatego konieczna jest zmiana przepisów, która pozwoli im zachować wsparcie jeszcze przez 30 dni. Na problem ten zwraca uwagę poseł Joanna Fabisiak w interpelacji nr 32328 skierowanej do ministra rodziny i polityki społecznej.

Obecnie jest tak, że rodzic, który otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, nie dość, że od razu traci do niego prawo po śmierci dziecka, to jeszcze musi zwracać część pieniędzy za dany miesiąc. Oznacza to też utratę uprawnienia do bezpłatnej opieki zdrowotnej, bo gmina przestaje za opiekuna opłacać składki na ubezpieczenia zdrowotne. Nawet jeśli ten ostatni natychmiast zgłosi ten fakt ośrodkowi pomocy społecznej, musi czekać na wydanie decyzji uchylającej prawo do świadczenia, aby mógł zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny. W efekcie przez jakiś czas takie osoby – a są to głównie matki, które często samotnie wychowywały niepełnosprawne dziecko po odejściu jego ojca – są pozbawione pomocy finansowej (poza wspomnianym świadczeniem pielęgnacyjnym tracą też zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie 500+).
Dlatego właśnie grupa opiekunów wystosowała do ministra rodziny petycję z propozycją wprowadzenia 30-dniowego okresu ochronnego po śmierci dziecka, podczas którego rodzice nadal mieliby wypłacane świadczenia. Zdaniem poseł Fabisiak takie rozwiązanie byłoby gestem dobrej woli wobec matek, które rezygnując z pracy, poświeciły się opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi. Zapytała więc resort rodziny, czy zamierza on zrealizować ten postulat.
W odpowiedzi na interpelację Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, wyjaśnia, że świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem podzielnym i przysługuje w wysokości należnej do dnia śmierci osoby niepełnosprawnej. Rodzic, który musi je zwrócić jako nienależnie pobrane, może skorzystać z możliwości ubiegania się m.in. o umorzenie tej kwoty lub rozłożenie jej na raty. Barbara Socha przypomniała też, że formą wsparcia opiekunów po śmierci niepełnosprawnego członka rodziny są preferencyjne warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego, które obowiązują od 2017 r. Dodała jednak, że w resorcie rodziny są prowadzone analizy dotyczące wprowadzenia rozwiązań mających na celu wsparcie tej grupy osób.