Nie będzie rozbiórek altan wzniesionych bez pozwolenia na budowę na terenach rodzinnych ogródków działkowych. Rada Ministrów przyjęła wczoraj poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953), przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju.
To wynik wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ze stycznia tego roku (sygn. akt II OSK 1875/12). Sąd uznał w nim, że z obecnej redakcji prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Tym samym wszystkie obiekty niespełniające tego warunku, a wzniesione bez pozwolenia na budowę, są samowolą budowlaną. Przed posiadaczami około 900 tys. altan zawisła realna groźba rozbiórek.
Aby ich przed tym uchronić, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” wyszedł z propozycją stosownych zmian legislacyjnych. W przesłanym do Sejmu projekcie, pod którym podpisało się 700 tys. osób, zaproponował m.in., aby do porządku prawnego obok dotychczasowego pojęcia altany wprowadzić nową kategorię – altany działkowej. Jej budowa odbywałaby się na zasadach stosowanych dotychczas do altan – nie wymagałaby zatem pozwolenia na budowę.
Rada Ministrów podczas wczorajszego posiedzenia zaproponowała, aby:
● przez altanę działkową rozumieć budynek wolno stojący, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, lub inny obiekt pełniący taką funkcję. Jego powierzchnia nie może przekraczać 35 mkw., a wysokość 4 m (jeśli dach jest płaski) lub 5 m (jeśli dach jest stromy). Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 mkw.,
● wszystkie budynki wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostały uznane za legalne. Za legalizację nie będzie pobierana opłata. W przypadku altan objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki postępowania te będą umarzane.
– Aby działkowiec nie miał wątpliwości, czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, będzie mógł wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia – wyjaśnia Piotr Popa, rzecznik prasowy MiR.
Dodaje, że wniosek taki będzie wolny od opłaty skarbowej. Działkowiec dołączy do niego jedynie aktualny wypis z prowadzonej przez stowarzyszenie ogrodowe ewidencji działek oraz sporządzone przez siebie oświadczenie o powierzchni zabudowy altany, z wyszczególnieniem powierzchni tarasu, werandy czy ganku.
Etap legislacyjny
Projekt po akceptacji Rady Ministrów