Pieniądze będą pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wnioski o jego przyznanie trzeba składać w powiecie.
Takie wsparcie przewiduje program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, zatwierdzony przez radę nadzorczą PFRON. Jego przyjęcie umożliwił art. 33 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), który dał podstawę prawną do tego, aby można było przeznaczać pieniądze funduszu na działania na rzecz uchodźców. Program składa się z trzech części – modułów. Pierwszy z nich jest skierowany bezpośrednio do osób, które po wybuchu wojny uciekły do Polski. Chodzi o obywateli Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny w trybie art. 2 ust. 1 specustawy oraz posiadających dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach tamtejszego systemu orzekania o dysfunkcjach zdrowotnych. Co istotne, jeśli uchodźca nie zabrał ze sobą takiego orzeczenia, to może złożyć oświadczenie potwierdzające jego posiadanie. Ta sama zasada dotyczy też niepełnosprawnych dzieci, w których imieniu takie oświadczenie składa ich opiekun, np. rodzic.