Takie zalecenie znalazło się w przedstawionej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Instrukcji pozyskania danych z bazy ZUS dla celu dodatku osłonowego”. Podstawowym warunkiem otrzymania tego jednorazowego świadczenia, które ma łagodzić skutki inflacji, jest spełnianie kryterium dochodowego. Wynosi ono 2100 zł w przypadku osoby samotnej oraz 1500 zł dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, a jeśli zostanie przekroczone, to wtedy dodatek jest przyznawany w obniżonej kwocie, o tyle złotych, o ile dochód okazał się wyższy od wspomnianych progów. Jednocześnie tak jak przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych gminy pozyskują dane potrzebne do wyliczenia dochodu rodziny samodzielnie, drogą elektroniczną z odpowiednich rejestrów. Dotyczy to m.in. kwoty odprowadzonych składek na ubezpieczenia zdrowotne, które udostępnia ZUS.
Co do zasady gmina, wysyłając pytanie o składki danej osoby za pośrednictwem systemu Emp@tia, powinna automatycznie otrzymać odpowiedź. Jednak nie zawsze się to udaje, a ten problem pojawia się zwłaszcza w odniesieniu do emerytów, którzy jeszcze pracują (jest wtedy więcej niż jeden kod ubezpieczeniowy). Dlatego w takich sytuacjach konieczne jest zwrócenie się do ZUS z wnioskiem OK-WUD. W poradniku przygotowanym przez resort klimatu znalazła się szczegółowa instrukcja, jak krok po kroku utworzyć i wysłać ten formularz za pomocą PUE ZUS, a potem odebrać odpowiedź. Przy czym, jak wyjaśnia MKiŚ, gmina powinna odstąpić od indywidualnego pozyskiwania danych z ZUS w zakresie wysokości składki, jeśli bez jej odliczenia wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe do przyznania dodatku w pełnej kwocie. Gdy dochody są bardzo niskie, ustalenie, ile wynosiła składka zdrowotna, nie będzie bowiem miało żadnego wpływu na prawo do tego świadczenia. Resort powołuje się tutaj na art. 12 kodeksu postępowania administracyjnego, który zakłada, że organy administracji powinny w sprawie działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami do jej załatwienia (zasada szybkości i prostoty postępowania).