Starosta nie dofinansuje wypoczynku podopiecznego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, który ma mniej niż 6 lat. Nie jest to możliwe, mimo że ostatnia nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) zniosła kryterium wieku przy tej formy pomocy.

Dopłata do wypoczynku poza miejscem zamieszkania jest świadczeniem fakultatywnym, którego wysokość określa powiat. Do połowy września 2014 r. przysługiwało, gdy dziecko miało od 6 do 18 lat. Ten warunek już nie obowiązuje, ale tylko w odniesieniu do art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, który reguluje zasady przyznawania dofinansowania wakacji dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka. Natomiast bez zmian pozostał art. 115 ust. 4 pkt 1, przewidujący tę samą formę pomocy dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wciąż stanowi on, że dofinansowanie może być przyznane, jeśli podopieczny ma od 6 do 18 lat. Dodatkowo może być udzielone tylko raz w roku (tego drugiego warunku również nie ma już w art. 83 ust. 1 pkt 1).
Na problem zwróciła uwagę prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO), w wystąpieniu skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej. Podkreśliła, że korekta przepisów doprowadziła tylko do jego połowicznego rozwiązania, a to oznacza, że określona grupa dzieci dalej będzie w nieuprawniony sposób preferowana w dostępie do tej formy pomocy.
– Wprawdzie placówka typu rodzinnego jest inną formą organizacyjno-prawną niż rodzinny dom dziecka, to jednak obie funkcjonują w podobny sposób – wyjaśnia Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Dodaje, że pod opieką takich jednostek pozostają również niepełnosprawne dzieci, które nie mają jeszcze 6 lat i wyjeżdżają wspólnie z opiekunami. Przyznanie im w takiej sytuacji dofinansowania na razie uniemożliwiają przepisy.
RPO prosi o wyjaśnienie, jakie działania zamierza podjąć resort pracy, aby skutecznie zabezpieczyć prawa dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

4,2 tys. dofinansowań do wypoczynku poza miejscem zamieszkania przyznali starostowie w 2013 r.