Taką formę wsparcia przewiduje ustawa z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270) dla tych osób, które nie są uprawnione do nowego świadczenia. Chodzi przede wszystkim o rodziców pierwszych lub jedynych dzieci. Będą oni mogli ubiegać się w ZUS o dofinansowanie, wynoszące maksymalnie 400 zł miesięcznie, które obniży opłatę za korzystanie z usług żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Wprawdzie wnioski można będzie składać dopiero od 1 kwietnia, ale już teraz rodzice muszą dopełnić formalności.
Artykuł 53 ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy nakłada na nich bowiem obowiązek przekazania do 14 stycznia br. podmiotowi prowadzącemu placówkę opieki, a więc gminie lub prywatnemu właścicielowi, dodatkowych danych, które do tej pory nie były wymagane w trakcie rekrutacji. Te informacje to: numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz rodziców – w przypadku gdy nie nadano im numeru PESEL, daty urodzenia, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców – o ile dotychczas ich nie podawali.
Co istotne, podmioty prowadzące placówki były zobligowane do tego, aby powiadomić rodziców o konieczności uzupełnienia danych do końca 2021 r. – Przygotowaliśmy krótki formularz, który rozdawaliśmy rodzicom w grudniu, gdy przyprowadzali dzieci do żłobków. Do tych osób, których dzieci akurat w tym czasie chorowały, dzwoniliśmy. Umieściliśmy też informację na naszej stronie internetowej – mówi Małgorzata Momont, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków (MZŻ) w Lublinie. Adam Dylus, dyrektor MZŻ w Katowicach, dodaje, że chociaż zostało jeszcze kilka dni, to większość rodziców 949 dzieci, które uczęszczają do należących do miasta placówek, już dostarczyła uzupełnione formularze.