Do piątku osoby, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, mają czas na uzupełnienie danych potrzebnych do tego, by uzyskać dofinansowanie do opłaty za pobyt w tych placówkach.

Taką formę wsparcia przewiduje ustawa z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270) dla tych osób, które nie są uprawnione do nowego świadczenia. Chodzi przede wszystkim o rodziców pierwszych lub jedynych dzieci. Będą oni mogli ubiegać się w ZUS o dofinansowanie, wynoszące maksymalnie 400 zł miesięcznie, które obniży opłatę za korzystanie z usług żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Wprawdzie wnioski można będzie składać dopiero od 1 kwietnia, ale już teraz rodzice muszą dopełnić formalności.
Artykuł 53 ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy nakłada na nich bowiem obowiązek przekazania do 14 stycznia br. podmiotowi prowadzącemu placówkę opieki, a więc gminie lub prywatnemu właścicielowi, dodatkowych danych, które do tej pory nie były wymagane w trakcie rekrutacji. Te informacje to: numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz rodziców – w przypadku gdy nie nadano im numeru PESEL, daty urodzenia, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców – o ile dotychczas ich nie podawali.
Co istotne, podmioty prowadzące placówki były zobligowane do tego, aby powiadomić rodziców o konieczności uzupełnienia danych do końca 2021 r. – Przygotowaliśmy krótki formularz, który rozdawaliśmy rodzicom w grudniu, gdy przyprowadzali dzieci do żłobków. Do tych osób, których dzieci akurat w tym czasie chorowały, dzwoniliśmy. Umieściliśmy też informację na naszej stronie internetowej – mówi Małgorzata Momont, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków (MZŻ) w Lublinie. Adam Dylus, dyrektor MZŻ w Katowicach, dodaje, że chociaż zostało jeszcze kilka dni, to większość rodziców 949 dzieci, które uczęszczają do należących do miasta placówek, już dostarczyła uzupełnione formularze.
Ponadto podmioty prowadzące muszą pamiętać, aby do 31 marca br. uzupełnić dane figurujące w gminnym rejestrze miejsc opieki. A zaczynając od kwietnia tego roku, będą składać comiesięczne informacje o dzieciach uczęszczających do placówek – w terminie pięciu dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca według stanu za poprzedni miesiąc. Gminy będą to robić za pośrednictwem systemu Rejestr Żłobków, natomiast podmioty prywatne poprzez portal Emp@tia. Do tych danych będzie miał dostęp ZUS, bo będą mu one potrzebne, aby przyznać, a potem co miesiąc wypłacać dofinansowanie.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że w tym roku dopłatami pozwalającymi na obniżenie należności za żłobek będzie objętych ok. 110 tys. dzieci, co będzie kosztować budżet państwa 520 mln zł. Analogicznie jak przy rodzinnym kapitale opiekuńczym, wnioski o dofinansowanie będzie można składać tylko przez internet (za pomocą PUE ZUS, bankowości internetowej lub portalu Emp@tia). Jednak w przeciwieństwie do tego świadczenia dopłata nie trafi do rodzica, bo pieniądze będą przekazane bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna, który na tej podstawie zmniejszy opłatę.
Co ważne, chociaż zakład zacznie przyjmować wnioski od kwietnia, to przepisy przewidują, że rodzic będzie mógł otrzymać wsparcie z wyrównaniem od stycznia – pod warunkiem że wniosek wpłynie do ZUS do 31 maja br.