Samorządy, które straciły na zmianach w opodatkowaniu wiatraków wprowadzonych w 2018 r., odzyskają pieniądze. Rząd zwróci im łącznie ponad 524 mln zł.

Pieniądze trafią do gmin do końca 2022 r. Tak wynika z ustawy z 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, którą przyjął Sejm. Ma ona wejść w życie 5 lutego 2022 r. Od tego momentu gmina będzie miała trzy miesiące na złożenie wniosku o rekompensatę. Te wniesione po terminie nie będą rozpatrzone.
We wniosku gmina będzie musiała podać m.in.: stawkę podatku obowiązującą w roku podatkowym 2018 ustaloną przez radę gminy, wykaz elektrowni wiatrowych objętych opodatkowaniem i zlokalizowanych na terenie gminy 31 grudnia 2017 r., podstawę opodatkowania podatkiem budowli wchodzących w skład każdej z elektrowni wiatrowych, kwotę dochodów utraconych w 2018 r., numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana rekompensata, dane do kontaktu.
Wojewoda będzie miał trzy miesiące na sprawdzenie złożonych wniosków pod względem rachunkowym i formalnym. Gdy stwierdzi braki lub błędy, wezwie gminę do ich uzupełnienia lub usunięcia w terminie 30 dni. Wojewoda może odmówić wypłacenia rekompensaty, gdy gmina nie utraciła w 2018 r. żadnych dochodów.
Przypomnijmy, że posłowie nie zdecydowali się na spełnienie postulatów samorządowców. Domagali się oni, by przyznana rekompensata nie zaliczała się do dochodu podatkowego gminy.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do prac w Senacie