Taką formę kwestionariusza przewiduje rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 893), które dziś wchodzi w życie. Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują kształt wywiadu, a zwłaszcza jego pierwszą spośród dziewięciu część, której sporządzenie jest niezbędne do przyznania większości świadczeń oraz usług zaliczanych do pomocy społecznej. Ta część wywiadu składa się teraz z 10 segmentów, przy czym tylko te oznaczone literami A, H, I, J muszą być obowiązkowo wypełnione. To w nich podawane są dane osoby wnioskującej o pomoc i jej rodziny, potrzeby i oczekiwania zgłoszone w trakcie wywiadu, diagnoza sytuacji osoby i rodziny, w tym wnioski pracownika socjalnego oraz plan pomocy na rzecz osoby lub rodziny. Natomiast pozostałe elementy pierwszej części wywiadu, m.in. analiza sytuacji materialnej, zdrowotnej, zawodowej, warunków bytowych, będą uzupełniane fakultatywnie i to pracownik socjalny będzie decydował, czy wypełnienie któregoś z nich jest konieczne. W założeniu ma to spowodować, że wypełnienie druku ma być prostsze i mniej czasochłonne.
– Z jednej strony będzie to ułatwienie, ale z drugiej podział elementów obowiązkowych i fakultatywnych budzi pewne wątpliwości, bo w tej drugiej grupie znalazły się kwestie związane z ustalaniem sytuacji bytowej oraz mieszkaniowej, które – jak wynika z naszej praktyki – są kluczowe i z pewnością w większości spraw te rubryki i tak będą wypełniane – mówi Agata Bednarz, kierownik działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.