Jeśli transmitowane na żywo na stronie internetowej posiedzenie rady gminy będzie można obejrzeć po jego zakończeniu, samorząd będzie miał 14 dni na dostosowanie nagrania do wymogów dostępności cyfrowej. Taki termin przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848).

Przypomnijmy, że dostępność cyfrowa to wymóg zastosowania takich rozwiązań cyfrowych, które sprawiają, że z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z niepełnosprawnościami, np.: wzroku, słuchu, ruchu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami poznawczymi.
Projekt dotyczy również organów administracji samorządowej oraz jej jednostek organizacyjnych. Jego zasadniczym celem jest doprowadzenie do tego, aby z prowadzonych przez nie serwisów internetowych i umieszczanych w nich treści mogły swobodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Po dwóch latach obowiązywania ustawy powstała bowiem potrzeba jej znowelizowania oraz doprecyzowania budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów.
Nowelizacja zakłada m.in. rozszerzenie katalogu wyjątków, w których wymogów dostępności cyfrowej nie stosuje się do niektórych elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych. Na tej liście mają znaleźć się gry komputerowe. Są one tworzone przez niektóre podmioty publiczne, aby znajdujące się w ich serwisach treści były bardziej atrakcyjne m.in. dla dzieci i młodzieży. Problem w tym, że zapewnienie ich dostępności cyfrowej jest bardzo utrudnione, a czasem niemożliwe. Podobnie jest w przypadku złożonych schematów i dokumentacji technicznej w formie nietekstowej, które są częścią np. postępowań przetargowych. Z uwagi na znaczny poziom ich skomplikowania i złożoności Ministerstwo Cyfryzacji również postanowiło odstąpić od spełnienia przez nie kryteriów dostępności cyfrowej.
Kolejna ważna zmiana dotyczy aplikacji internetowych podmiotu publicznego. Doświadczenia z wdrażaniem ustawy pokazały bowiem, że ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest często niemożliwe z uwagi na uwarunkowania technologiczne, które nie pozwalają na modyfikację kodu oprogramowania będącego podstawą aplikacji. Inną przeszkodą są wymogi licencyjne, które zakazują jakiejkolwiek ingerencji w zawartość aplikacji. Z tych powodów resort cyfryzacji zaproponował, aby w ustawie złagodzić obowiązujące wymogi w stosunku do aplikacji mobilnych w taki sposób, że mają być dostępne one cyfrowo wtedy, gdy jest to możliwe.
W projekcie jest też zmiana odnosząca się do multimediów nadawanych na żywo. Wprawdzie na mocy ustawy są one zwolnione z zachowywania standardów dostępności cyfrowej, ale gdy takie nagranie (np. z posiedzenia rady gminy) można potem odtworzyć na stronie samorządu, jej przepisy je obejmują. Ponieważ potrzebny jest czas na dostosowanie nagrania – przygotowanie napisów lub audiodeskrypcji – nowe przepisy zakładają, że podmiot publiczny ma na to 14 dni roboczych od momentu zakończenia nadawania.
Zmieniony zostanie także załącznik do ustawy, który określa konkretne wymagania dostępności cyfrowej, które musi spełniać strona internetowa lub aplikacja mobilna podmiotu publicznego. Znajdująca się tam tabela zostanie zmodyfikowana, tak aby była zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG 2.1.
Nowelizacja ma wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy