Takie rozwiązanie, mające ułatwić dostęp do usług ośrodków osobom pracującym, przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Znalazły się w nim też inne zmiany, które mają usprawnić działalność tych instytucji. Wśród nich jest przepis zakładający utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia procedur dotyczących przysposobień. Jego elementem będzie baza danych dzieci zgłoszonych do adopcji oraz kandydatów do ich przysposobienia.
– Na taki system czekamy już od 2012 r., kiedy ośrodki adopcyjne zaczęły funkcjonować w obecnej formule, więc dobrze, że się w końcu pojawi. Na pewno ułatwi nam codzienną pracę i wymianę informacji, bo cała dokumentacja oraz prowadzone rejestry mają formę papierową – mówi Dorota Zdziarska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie.
Projekt wprowadza też wymóg aktualizowania przez ośrodki dokumentacji kwalifikującej do przysposobienia, nie rzadziej niż co trzy miesiące – w stosunku do dziecka, które nie skończyło trzech lat, lub co pół roku w przypadku tych starszych. Ponadto zgodnie z zaproponowanymi przepisami ośrodki adopcyjne będą przeprowadzać wstępną ocenę kandydata na rodzica adopcyjnego oraz umożliwią mu udział w szkoleniu w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od zgłoszenia się do tej instytucji.
– To może być problem, bo proces diagnozy kandydatów, badania ich motywacji wymaga czasami więcej czasu. Poza tym nasze szkolenie ma program warsztatowy, który wymaga zgromadzenia odpowiedniej liczby osób, o co może być trudno w ciągu trzech miesięcy – zauważa Dorota Zdziarska.
Kolejną nowością jest przepis, który mówi, że w kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, a także dokonywaniu wstępnej oceny oraz wydawaniu opinii kwalifikacyjnej osób chcących je adoptować, mogą poza pracownikami ośrodka uczestniczyć również przedstawiciele marszałka województwa lub urzędu wojewódzkiego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, teraz uprawnienia kontrolne z ich strony obejmują działania, które zostały już podjęte przez ośrodek adopcyjny, natomiast po zmianie przepisów zostaną one niejako rozszerzone, bo obowiązki nadzorcze będą mogli wykonywać, biorąc udział w bieżących czynnościach.
Projekt zawiera również przepisy związane ze sporządzeniem opinii kwalifikacyjnej dla osoby, która ukończyła szkolenie, w tym określające, co powinno być w niej uwzględnione. Wspomniany dokument będzie wydawany w formie papierowej lub elektronicznej. Pozytywna opinia będzie ważna przez 36 miesięcy, gdyby zaś była negatywna, to powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyn takiego rozstrzygnięcia i ewentualnie wskazanie kwestii wymagających poprawy. Co ważne, osoba, która ją otrzyma, będzie mogła zaskarżyć ją do sądu. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy