Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej regulacje częściowo pokrywają się z przepisami, które znalazły się w poprzednim projekcie skierowanym do konsultacji w październiku ubiegłego roku, a nad którym prace zostały przerwane. Tamten projekt zakładał bowiem m.in., że wynagrodzenie przysługujące zawodowemu rodzicowi zastępczemu nie może być niższe od kwoty najniższej pensji. Wprowadzał też przepisy związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w domach dziecka i doprecyzował procedury dotyczące postępowania adopcyjnego i działalności ośrodków adopcyjnych.
Poza tymi regulacjami w nowym projekcie zostały zaproponowane przepisy, na podstawie których powstanie rejestr obejmujący m.in. wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy oraz osób posiadających wstępną kwalifikację i kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Zawarte w nim dane mają służyć lepszej organizacji pieczy zastępczej oraz poszukiwaniu wolnych w nich miejsc przez sądy.