Za kilka dni radni mają przyjąć uchwałę w sprawie dofinansowania w formie dotacji zabytków. Ponieważ pieniądze mają trafić także do przedsiębiorców, projekt uchwały powinien zostać zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnych uchybień ma aż 14 dni. Czy dojdzie do naruszenia prawa, jeśli radni przyjmą uchwałę przed upływem tych 14 dni?
Optymalnym rozwiązaniem byłoby odczekanie z podjęciem uchwały dotacyjnej. Jest bowiem ryzyko, że ewentualne zastrzeżenia wniesione przez prezesa UOKiK będą skutkować orzeczeniem nieważności uchwały przez właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową. Przy czym analiza podanego zapytania wymaga przypomnienia podstawy prawnej przyjmowania uchwał w sprawie dotowanie zabytków. Wynika ona z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z nim udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków następuje w trybie określonym odrębnymi przepisami, czyli ustawą o finansach publicznych. Przy czym zasady ich udzielenia określa w swojej uchwale organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 proc. nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.