Przykładem pierwszego rozwiązania są skargi i wnioski w rozumieniu działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), czyli najczęściej składane do administracji powszechne środki prawne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i składania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5, poz. 46) pisma te mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej. Z kolei generalnie uproszczoną komunikację wprowadza np. ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), z czego słusznie wywodzi się, że wnioski o udostępnianie informacji mogą być składane przez pocztę elektroniczną.
Jednak podstawowym, określonym w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1005), sposobem komunikacji elektronicznej stała się elektroniczna skrzynka podawcza (ESP), czyli dostępny publicznie środek służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. To swoiste elektroniczne biuro podawcze urzędu, które elektronicznie potwierdza odebranie pisma, powinno być elementem zarządzania dokumentacją w urzędzie. Do niego odnosi się też cała konstrukcja składania wszelkich podań w każdym postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym (kończonym decyzją administracyjną). W art. 63 par. 1 k.p.a. przewiduje się bowiem składanie e-podań w postępowaniu administracyjnym wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) organu administracji publicznej, z czego organy wywodziły, że pisma wysyłane w inny sposób (np. e-mailem) w ogóle nie zostały skutecznie złożone. Powoduje to istotne konsekwencje, np. dla ustalenia, czy zachowany został termin przewidziany na określoną czynność.