Niedawno na łamach DGP (nr 134 z 14 lipca br.) Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przedstawił stanowisko, zgodnie z którym włodarze są administratorami danych osobowych zawartych w deklaracji zawierającej informacje na temat źródeł ciepła. Pogląd ten wywołał nie lada zamieszanie wśród samorządów. A to dlatego, że art. 27a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243) wprost wskazuje, że administratorem danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest minister właściwy do spraw budownictwa, a dokładnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który w jego imieniu odpowiada za CEEB.
Ustawa do poprawy