Konieczność zmiany regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynika z ustawowego uregulowania nowych zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zostały one wprowadzone do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028; dalej: u.z.z.w.) z dniem 19 września 2020 r. mocą ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471). Zgodnie z art. 35 ust. 2 nowelizacji samorządy na dostosowanie regulaminów do nowego prawa mają 12 miesięcy, czyli do 19 września br. Niewiele gmin jednak się za to zabrało.
Zasady określają radni