Jeśli dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przewyższają wydatki na sfinansowanie systemu, środki te pozostają do dyspozycji gminy. To ona decyduje, na co je przeznaczyć w roku następnym. Takie stanowisko przedstawiła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO).
Wskazała również, że już na etapie planowania gmina powinna zabezpieczyć źródła finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Nawet jeśli stawka za wywóz śmieci została ustalona na właściwym poziomie, może wystąpić zjawisko przejściowego braku zrównoważenia dochodów z opłaty i wydatków na funkcjonowanie systemu.
Jeśli w trakcie roku okaże się, że pieniędzy jest za mało, to gmina powinna dofinansować go z własnych źródeł, aby w pełni zrealizować zadanie. KR RIO radzi również, aby w takiej sytuacji wzmożyć działania windykacyjne.
Zaznacza też, że jeśli stawka jest zbyt niska lub zbyt wysoka, spowoduje to trwałą nierównowagę.
– W takiej sytuacji należy przeprowadzić kalkulację kosztów i zaproponować radzie gminy uchwalenie zmienionej stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów z wydatkami – wskazuje w stanowisku KR RIO.
Zdaniem Krajowej Rady RIO dostosowanie stawki opłat do kosztów funkcjonowania systemu powinno być przeprowadzone nie częściej niż raz w roku, przykładowo w tym samym czasie, co uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
– Można przyjąć również, że optymalnym czasem, aby zbadać, czy stawki zostały ustalone na wystarczającym poziomie, są okresy miesięczne bądź kwartalne – uważa KR RIO.