Analiza pytania wymaga odniesienia się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ryczałtowo za rok