Podmioty, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, będą mogły uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. Jego posiadanie będzie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy finansowej na tworzenie miejsc pracy oraz refundacji kosztów wynagrodzenia.

Takie rozwiązania znajdą się w projekcie ustawy o ekonomii społecznej, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Będzie on skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, do których zalicza się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby i centra integracji społecznej. Co do zasady ich cechą wspólną jest to, że zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, a prowadzone przez nie odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza nie są nastawione na zysk.
Do tej pory nie było jednak przepisów, które kompleksowo regulowałyby funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. To ma się zmienić dzięki przygotowywanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustawie. Zgodnie z informacją zawartą w wykazie wspomniane podmioty będą mogły ubiegać się o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, które będzie wymagało spełnienia określonych wymogów. Wśród nich będzie m.in. wykazanie, że co najmniej 30 proc. zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, oraz prowadzenie w stosunku do każdej z takich osób indywidualnego planu reintegracji, którego celem będzie podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji. Nadzór nad spełnianiem tych warunków będzie sprawował wojewoda.
Dla posiadaczy statusu przedsiębiorstwa społecznego ustawa będzie przewidywać różne formy wsparcia, np. jednorazową dotację na utworzenie stanowiska pracy oraz refundację kosztów wynagrodzenia przez okres realizacji indywidualnego planu reintegracji. Wprowadzony będzie też nowy tryb zlecania wykonywania usług społecznych. Samorząd będzie mógł to zrobić w trybie polegającym na wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z przedsiębiorstwem społecznym w celu uszczegółowienia sposobu realizacji usługi. Ponadto minister rodziny na podstawie przepisów ustawy będzie mógł uruchamiać programy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, które będą mogły być finansowane ze środków pochodzących z UE, Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego.