Takie rozwiązania znajdą się w projekcie ustawy o ekonomii społecznej, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Będzie on skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, do których zalicza się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby i centra integracji społecznej. Co do zasady ich cechą wspólną jest to, że zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, a prowadzone przez nie odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza nie są nastawione na zysk.
Do tej pory nie było jednak przepisów, które kompleksowo regulowałyby funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. To ma się zmienić dzięki przygotowywanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustawie. Zgodnie z informacją zawartą w wykazie wspomniane podmioty będą mogły ubiegać się o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, które będzie wymagało spełnienia określonych wymogów. Wśród nich będzie m.in. wykazanie, że co najmniej 30 proc. zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, oraz prowadzenie w stosunku do każdej z takich osób indywidualnego planu reintegracji, którego celem będzie podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji. Nadzór nad spełnianiem tych warunków będzie sprawował wojewoda.