Nie, w podanych okolicznościach nie należy wykazywać zadania remontowego w wykazie przedsięwzięć. Analiza podanego zapytania wymaga jednak odniesienia się do stosownych regulacji ustawy o finansach publicznych. W pierwszej kolejności należy wskazać na art. 226 ust. 1, z którego wynika m.in., że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
  • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
  • dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  • wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  • przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
  • przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
  • kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
  • relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
  • kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.
Reklama
Zgodnie z ust. 3 ww. art. 226, w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1) nazwę i cel;

Reklama
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.
Jednocześnie należy przypomnieć, że przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Na kanwie ww. regulacji w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych wskazuje się, że w przypadku uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przez radę gminy dla każdego przedsięwzięcia powinien być prawidłowo określony – co do zasady – okres realizacji, łączne nakłady oraz limit wydatków (por. np. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 23 lutego 2016 r., nr 5.83.2016).
Ponadto zwraca się uwagę na równie istotną kwestię z punktu widzenia poruszonej problematyki. Otóż z samej istoty ww. przedsięwzięcia wynika, że chodzi o zadania wieloletnie, gdzie limity wydatków są ustalone w dłuższej perspektywie czasowej niż jeden rok budżetowy. W podanym stanie faktycznym remont pomieszczeń łazienek w publicznych placówkach oświatowych ma być realizowany w latach 2021–2022, czyli teoretycznie limit wydatków powinien być określony zarówno dla 2021 r., jak i 2022 roku. Skoro jednak przewidziano całość wydatków na ten rok, a w roku kolejnym zero, to przedsięwzięcie ma charakter jednoroczny. Wynika to z faktu, że wydatki na zaplanowane zadanie mieszczą się tylko w jednym roku budżetowym, czyli w 2021 roku. W konsekwencji wprowadzenie ww. zadania remontowego do tzw. wykazu przedsięwzięć (który jest załącznikiem do wieloletniej prognozy finansowej) oznaczałoby istotne naruszenie art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Takie istotne naruszenie prawa władny jest stwierdzić organ nadzoru, czyli właściwie miejscowo kolegium regionalnej izby obrachunkowej. W podanych okolicznościach z dużym prawdopodobieństwem przyjęcie rozwiązania w podanym stanie faktycznym wiązałoby się ze stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Reasumując, w podanych okolicznościach nie należy podawać zadania remontowego w wykazie przedsięwzięć, bowiem limit wydatków na zadanie dotyczy tylko jednego roku budżetowego, czyli 2021. To, że zadanie wykracza poza jeden rok budżetowy, bo formalnie będzie finalizowane w 2022 r. nie oznacza jeszcze, że stanowi ono przedsięwzięcie, które należy ujmować w wykazie przedsięwzięć.
Podstawa prawna
• art. 226 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175)