Sejm odrzucił na ostatnim posiedzeniu senackie weto w sprawie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Tym samym jest już pewne, że do korpusu służby cywilnej włączeni zostaną wiceministrowie w randze podsekretarza stanu. Z kolei premier zyska szybką ścieżkę do wydzielania niektórych wydziałów lub departamentów ze stosowania wobec zatrudnionych tam osób przepisów o służbie cywilnej. Senat uzasadniał swój sprzeciw wobec tych zmian przede wszystkim brakiem przejrzystego sytemu awansu i gwarancji apolityczności służby cywilnej.

Podsekretarze w korpusie