Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało zwiększenie wysokości kar finansowych nakładanych przez wojewodów na prywatne domy opieki, które działają nielegalnie. Wyższe sankcje mają odstraszać od otwierania placówek poza prawem, a w przypadku tych już uruchomionych skutkować ich zamknięciem lub doprowadzeniem do uzyskania wpisu do rejestru wojewody. Funkcjonowanie domów opieki poza systemem kontroli pozwalającym sprawdzić, jakie warunki bytowe mają w nich seniorzy, jest bowiem zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa i zdrowia. Potwierdzają to przykłady nieprawidłowości wykrytych w ostatnich latach w nielegalnych placówkach, m.in. w Zgierzu, Wolicy i Trzciance. Dlatego wojewodowie wskazują, że poza wyższymi karami powinni też mieć więcej uprawnień w ramach czynności kontrolnych.

Rosnące sankcje