Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Decyzja o korekcie dotychczasowych przepisów to efekt roboczych konsultacji z organami terenowymi – czytamy w uzasadnieniu projektu. Podkreślono, że wojewodowie nie mają bezpośredniego dostępu do danych o nieruchomościach, którymi gospodarują i które ewidencjonują starostowie.
Reklama
– Brak wiedzy o zasobie w sytuacjach braku współpracy ze strony starosty w wielu przypadkach wyklucza możliwość podejmowania przez wojewodę jakichkolwiek działań mających na celu ochronę majątku i realizację interesów Skarbu Państwa – zaznaczono.
To niejedyne zmiany. Nowe przepisy mają usprawnić gospodarowanie nieruchomościami publicznymi. Uproszczona ma zostać procedura wyrażania zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu publicznego. Obecnie starostowie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, muszą przedstawiać wojewodzie aktualne operaty szacunkowe. Oznacza to konieczność dokonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. To dodatkowe koszty dla samorządu ponoszone niepotrzebnie, zwłaszcza że służą jedynie ocenie wysokości proponowanego czynszu. Dlatego w projekcie zaproponowano odejście od tej zasady.
W projekcie są również rozwiązania skierowane do samorządów. Jego autorzy proponują uproszczenie procedury, w której następuje zbywanie na rzecz wspólnot mieszkaniowych gruntów przyległych do budynków mieszkalnych w celu poprawienia warunków zagospodarowania tych nieruchomości. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych