Przyznanie wojewodzie kompetencji do ustalania szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zakłada projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

"Projektowane rozwiązania znacząco wpłyną na wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami" - czytamy w uzasadnieniu.

Ustalanie szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony miałoby odbywać się w oparciu o zarządzenie wojewody.

Zgodnie z projektem wojewoda będzie też musiał wyrazić zgodę na podejmowane przez starostę czynności, dotyczących użytkowania wieczystego w przypadkach, gdy użytkownik ten nie wywiązuje się z umowy, a także zobowiązywać starostę do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Jednocześnie wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych, co umożliwi wojewodom podejmowanie celowych działań i zindywidualizowanych rozstrzygnięć wobec nieruchomości zgromadzonych w zasobie gospodarowanym przez starostę. A starosta będzie musiał podjąć decyzję zgodną z żądaniem zawartym we wniosku wojewody o przekazanie nieruchomości wskazany we wniosku cel.

Zaproponowano też zastąpienie obowiązku sporządzania na szczeblu centralnym dokumentu pt. Polityka Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa zasadą sporządzania przez starostów planów wykorzystania zasobu, zatwierdzanych przez wojewodów.

Doświadczenia zebrane przez lata sporządzania planów pozwoliły na sformułowanie wniosków, które znalazły wyraz w projektowanych zmianach, tak aby przepisy prawidłowo stymulowały proces efektywnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Usprawnieniu procesu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa służyć będą rozwiązania takie jak m.in.:

- dookreślenie kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości, które zobowiązana jest ponosić jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd,

- umożliwienie jednostce organizacyjnej, która obejmuje trwały zarząd nieruchomością wstąpienia w stosunek cywilnoprawny nawiązany przez poprzedniego trwałego zarządcę,

- uproszczenie procedury związanej ze składaniem wniosków, w szczególności poprzez rezygnację z obowiązku przedstawienia wartości nieruchomości przy składaniu wniosku o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości,

- rezygnacja z obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa centralnej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,

- poszerzenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o możliwość nabycia lub zabudowania nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych

- możliwość modyfikacji określonych w umowie warunków dokonania darowizny w celu umożliwienia optymalnego zagospodarowania nieruchomości publicznych,

- przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów planów wykorzystania zasobu oraz kontroli wojewodów nad realizacją planów,

- umożliwienie zobowiązania starosty do podjęcia w wyznaczonym terminie określonych działań względem konkretnej nieruchomości zasobu, a w przypadku braku wykonania tego obowiązku wyposażenie wojewody w kompetencję do wydania zarządzenia zastępczego,

- umożliwienie wojewodzie pozyskiwania szczegółowych informacji o nieruchomościach z zasobu.

Niektóre z wymienionych rozwiązań będą także mogły znaleźć zastosowanie w sprawach gospodarowania zasobami nieruchomości samorządowych), co będzie miało wpływ na usprawnienie gospodarowania nieruchomościami samorządowymi.