Walka działkowców wciąż trwa. Proponują gminom okrągły stół>>

W lipcu 2012 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wywodzące się jeszcze z PRL przepisy (dokładnie 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku) i dał ustawodawcom 18 miesięcy na wypracowanie nowych rozwiązań. W tym czasie miała powstać ustawa, która pogodzi prawa działkowców i właścicieli ziem, a jednocześnie będzie zgodna z konstytucją.

Ustawa weszła w życie 19 stycznia 2014 roku. Podstawą nowych regulacji jest firmowany przez PZD obywatelski projekt ustawy, pod którym podpisy złożyło ponad 924 tys. osób. 

PZD jest bardzo zadowolony z nowej ustawy>>

Nowa ustawa reguluje między innymi zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa także prawa i obowiązki działkowców, w tym prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki. Ponadto w nowej ustawie zapisano prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub będą tworzone ogrody działkowe.

Działkowcy mogą opuścić PZD

Ustawa wprowadza więc przepisy gwarantujące dotychczasowym działkowcom prawa do działki, a także przekształca Polski Związek Działkowców w zwykłe stowarzyszenie. PZD zachowa jednak prawa do gruntów ogrodów działkowych (użytkowanie wieczyste i użytkowanie), prawo do infrastruktury oraz do środków znajdujących się na koncie PZD, chyba, że działkowcy opuszczą struktury PZD i powołają własne stowarzyszenie.

W ciągu roku od wejścia w życie ustawy, czyli do 19 stycznia 2015 roku, każdy rodzinny ogród działkowy (ROD) może bowiem opuścić PZD - w tym celu musi do tego czasu zwołać zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na terenie danego rodzinnego ogrodu. Podczas jawnego głosowania działkowcy (bezwzględną większością głosów) decydują, czy zostają w obecnych strukturach, czy decydują się wyodrębnić rodzinny ogród działkowy, czyli powołać nowe stowarzyszenie ogrodowe, które przejmie prowadzenie danego ogrodu oraz majątek PDZ.

Działkowcy będą masowo wychodzić z PDZ?>>

Nowe stowarzyszenie decyduje między innymi o ustanowieniu lub wygaśnięciu praw do działki, uchwala regulamin ogrodu, ewidencjonuje działki, a także wydaje postanowienia w sprawie bezpłatnego przekazania działki instytucjom społecznym lub charytatywnym.

Likwidacja działki

Ustawa przewiduje bowiem, że ogrody działkowe mogą zostać zlikwidowane wyłącznie na cele publiczne. Ponadto w przypadku likwidacji zagwarantowane musi zostać odszkodowanie (na przykład za altany bądź nasadzenia), a ogród musi zostać odtworzony w innym miejscu.

Nowe przepisy zakładają też, że ogrody są obszarami użyteczności publicznej, na których nie można mieszkać, prowadzić działalności gospodarczej czy budować altan większych niż to przewiduje ustawa.

Dziedziczenie przez współmałżonków

Działki będą mogły być natomiast dziedziczone przez współmałżonków, o ile obydwoje posiadali do niej prawo. Jeżeli jedno z nich go nie miało, to w ciągu 6 miesięcy może złożyć oświadczenie woli o chęci przejęcia nieruchomości.

Po tym czasie, jeśli współmałżonek nie upomni się o działkę, to będą mogły się o nią starać również osoby bliskie zmarłego działkowca - mają na to trzy miesiące lub pół roku, jeżeli działkowiec nie był w związku małżeńskim.

Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych nie płacą także podatku od nieruchomości ani za grunt, ani za altany, chyba, że przekraczają one normy określone w prawie budowlanym. Więcej przeczytasz o tym tutaj>>

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40)