Definicja przyłącza kanalizacyjnego jest nieprecyzyjna. Przez to władze wielu gmin uważają, iż przyłączem jest również odcinek prowadzący bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej, wykraczający poza teren nieruchomości osoby zainteresowanej podłączeniem.
Taka interpretacja przepisów jest niezgodna z orzecznictwem Sądu Najwyższego.
Artykuł 2 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.) wskazuje, że przyłączem jest odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Na to, iż taka redakcja przepisów nie pozwala na jednoznaczne określenie podmiotu zobowiązanego do wykonania i pokrycia kosztów budowy odpowiednich części przyłączy, wskazywały osoby piszące do rzecznika praw obywatelskich.