Ministerstwo Rozwoju uważa, że obecnie nadzór administracji rządowej nad nieruchomościami należącymi do zasobów Skarbu Państwa nie jest wystarczający. Resort przygotował projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który ten problem ma rozwiązać.
Krytykują go samorządowcy. – Zaproponowany projekt wpisuje się w nurt kolejnych regulacji mających na celu podporządkowanie organów samorządowych woli administracji rządowej – mówi Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
Co się zmieni? Obecnie wojewoda nie może zobowiązać starosty, by postąpił z daną nieruchomością należącą do Skarbu Państwa według jego zamiaru. Nawet wtedy, gdy – jak podkreślono w uzasadnieniu – starosta nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.
Po zmianach wojewoda będzie mógł w drodze zarządzenia określić warunki nabywania, zbywania i obciążania tych nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. W dodatku starosta będzie musiał podjąć decyzję zgodną z żądaniem wojewody, który wskaże cel przeznaczenia nieruchomości. Jeśli użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z umowy, wojewoda będzie mógł zobowiązać starostę do jej rozwiązania.
Grzegorz Kubalski zauważa, że oczywiście pozycja starosty jako reprezentanta mienia Skarbu Państwa jest specyficzna, ale „to nie uzasadnia zaproponowanej centralizacji decyzyjności”. – Zwłaszcza że ani w uzasadnieniu, ani w ocenie skutków regulacji (OSR) nie znalazły się żadne konkretne argumenty przemawiające za koniecznością dokonania zmiany – bo trudno uznać za takie ambicje wojewodów – dodaje.
Ministerstwo Rozwoju proponuje też powrót do niektórych rozwiązań sprzed reformy zarządzania mieniem państwowym z grudnia 2016 r. Starostowie mieliby znów sporządzać plany wykorzystania zasobu nieruchomości należących do Skarbu Państwa na okres trzech lat. – W planach tych zawarte byłyby informacje o powierzchni nieruchomości Skarbu Państwa oraz prognozy udostępniania i zbywania nieruchomości, a także informacje o kosztach i dochodach z nieruchomości – podkreślono.
Według resortu rozwoju dzięki innym proponowanym w projekcie zmianom samorządy zaoszczędzą. Projekt zakłada bowiem, że starosta do wniosku o udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa nie będzie musiał dołączać jej wyceny. – Odejście od zasady dołączania operatów szacunkowych do wniosków o wyrażanie zgody na zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub oddania nieruchomości w użytkowanie na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, będzie miało korzystny wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego – czytamy w OSR.
Powierzchnia, którą gospodarują starostowie, to co najwyżej kilka procent ogółu nieruchomości w zasobach Skarbu Państwa. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji publicznych