Powiaty będą miały trzy dni od wejścia w życie przepisów o bonie turystycznym na przekazanie wojewodom informacji o dzieciach z pieczy zastępczej, na które wypłacany jest dodatek wychowawczy 500+.
Taki obowiązek wprowadza art. 19 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, którym dziś zajmą się senackie komisje. Zgodnie z jej przepisami prawo do wsparcia na pokrycie kosztów wypoczynku będą mieli nie tylko rodzice uprawnieni do świadczenia wychowawczego na swoje dzieci, lecz także rodziny zastępcze oraz dyrektorzy domów dziecka, którym powiaty wypłacają jego odpowiednik, czyli dodatek wychowawczy.
Jednocześnie w związku z tym, że mechanizm ustalania prawa do bonu ma być maksymalnie uproszczony, konieczne będzie przekazanie do ZUS informacji na temat takich osób. W przypadku dzieci, na które przyznano 500+, nie będzie to wymagać dodatkowych działań ze strony gmin, bo dane znajdują się w rejestrze centralnym prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przekaże je zakładowi.
Natomiast inaczej to wygląda w przypadku dzieci z pieczy zastępczej. Wspomniany art. 19 zakłada więc, że informacje na ich temat będą przekazywać do MRPiPS – za pośrednictwem wojewodów – starostowie i potem trafią one do systemu ZUS. Co ważne, dane dotyczące opiekunów i dzieci, które są szczegółowo wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy, będą musieli przesłać w ciągu trzech dni, od kiedy zacznie obowiązywać (czyli następnego dnia po jej ogłoszeniu). Dodatkowo powiaty będą zobligowane do aktualizowania tych informacji. Dane za dany miesiąc będą wysyłać do wojewodów do 5. dnia następnego miesiąca. Przy czym przepisy nie określają, w jakiej formie informacje mają być przekazywane.
Etap legislacyjny
Ustawa w Senacie