Jesteśmy gminą w województwie dolnośląskim. Zanim Sejm przyjął nowelizację specustawy związanej z COVID-19, z powodu wielu ważnych spraw, które wymagały uchwalenia, zdecydowaliśmy się na odbycie sesji zdalnej za pomocą łączy internetowych. Czy podjęte przez nas uchwały są ważne, czy musimy je podjąć na nowo?
Uchwały są ważne, dopóki organ nadzoru nie stwierdzi inaczej. Akurat wojewoda dolnośląski zapowiedział, że wątpliwości dotyczące organizacji i przebiegu sesji spowodowane koniecznością ochrony zdrowia i życia radnych oraz mieszkańców będą oceniane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Oznacza to, że ten organ nadzoru może uznać, iż skorzystanie przez gminę z alternatywnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych (z poszanowaniem regulacji ustawowych i statutowych) nie stanowiło istotnego naruszenia prawa, a więc skutkującego stwierdzeniem nieważności podjętych aktów (komunikat z 22 marca 2020 r.). Tak samo uznał wojewoda zachodniopomorski i zapowiedział, że uchwały podjęte na zdalnych sesjach będą podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak te podejmowane w tradycyjny sposób.