Rada nie może przekazać burmistrzowi uprawnienia do uregulowania zasad realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych.
Taką nieprawidłowość wytknął wojewoda wielkopolski, który stwierdził częściową nieważność uchwały rady miasta Chodzież w sprawie programu „Chodzieska Karta Dużej Rodziny”. Zastrzeżenia organu nadzoru wzbudził zapis, że w odrębnym zarządzeniu, wydanym przez burmistrza, określony zostanie wzór wspomnianej karty, wniosku składanego przez rodziców o jej wydanie oraz wniosku wypełnianego przez podmioty, które chcą przystąpić do programu i przyznawać rodzinom wielodzietnym zniżki za zakup ich produktów lub usług.
Wojewoda uznał, że takie rozwiązanie stanowi niedopuszczalną subdelegację kompetencji należnych radzie gminy i skutkuje naruszeniem art. 27 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390). Zgodnie z tym przepisem rada gminy (powiatu, sejmik województwa) może wprowadzić samorządowy program dla rodzin wielodzietnych, poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały określającej m.in. zakres uprawnień przysługujących dużym rodzinom oraz zasady jego realizacji.
Reklama
W ocenie organu nadzoru wskazanie wzoru wniosku czy wyglądu karty nie są obligatoryjnymi elementami programu, ale jeśli wystąpiły one w uchwale, to muszą zostać uregulowane przez radę w tym właśnie akcie prawnym. Wojewoda zwraca też uwagę, że przepisy ustawy o KDR pozwalają samorządowi wykorzystać ogólnopolski dokument do tego, aby rodziny wielodzietne mogły na jego podstawie potwierdzać prawo do zniżek wynikających z lokalnego programu. Skoro jednak nie zdecydowano się na takie rozwiązanie, to rada nie może scedować na burmistrza upoważnienia do określenia wzoru karty.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 20 stycznia 2020 r., nr KN-I.4131.586.2019.20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia