Od marca gmina będzie otrzymywać 14,21 zł dotacji za wydanie takiego dokumentu (KDR) dla jednej rodziny wielodzietnej. Obecnie jest to 13,89 zł.
Nowe stawki dotacji przysługujące samorządom określa obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 5 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu KDR oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. poz. 176). Co do zasady realizacja obowiązków dotyczących KDR jest dla samorządów zadaniem zleconym, na który otrzymują dotację od budżetu państwa. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) kwoty należne gminie za obsługę karty są waloryzowane od 1 marca danego roku w oparciu o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Nie są to jednak duże podwyżki, bo od samego początku stawki za obsługę karty zostały ustalone na dość niskim poziomie.
I tak od następnego miesiąca dotacja wypłacana gminie w przypadku wydawania dokumentów dla jednej rodziny wielodzietnej wzrośnie z 13,89 zł do 14,21 zł. Natomiast gdy wniosek o przyznanie dokumentów obejmuje tylko rodziców, którzy w przeszłości wychowywali co najmniej troje dzieci, będzie ona wynosić 5,58 zł – teraz jest to 5,45 zł. Trochę wyższa stawka będzie obowiązywać również w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana liczby członków rodziny wielodzietnej, skutkująca koniecznością przyznania kolejnego dokumentu, np. urodziło się kolejne dziecko lub w momencie wydania nowej karty dla osoby będącej już jej posiadaczem, z uwagi np. na wygaśnięcie jej ważności lub zmianę nazwiska. W takich okolicznościach dotacja dla gminy wynosi 2,79 zł, a od marca będzie to 2,86 zł. Co istotne, taka sama kwota jest przewidziana, jeśli samorząd wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą utratę prawa do posiadania karty. Od przyszłego miesiąca zmienia się też stawka za wykonanie czynności polegającej na domówieniu drugiej formy KDR, a więc gdy rodzina ma dokument w formie tradycyjnej, a teraz ubiega się o jej drugi rodzaj, czyli kartę elektroniczną – aplikację na smartfona (oraz w odwrotnym przypadku). Dotacja na ten cel wzrośnie z 1,40 zł do 1,44 zł. Analogiczny wzrost dotyczy kwoty za wydanie członkowi rodziny wielodzietnej duplikatu karty, jeśli ją zgubi lub zostanie mu ukradziona.
Ponadto od marca zmienia się kwota opłaty, jaką osoba, która straciła KDR, musi zapłacić za wspomniany duplikat. Teraz kosztuje on 9,56 zł, a od przyszłego miesiąca będzie to 9,78 zł. Bez zmian pozostanie zaś opłata wnoszona przez daną osobę za domówienie drugiej formy karty (jest ona pobierana, jeśli nie występuje od razu o KDR tradycyjną i elektroniczną). Wynika to z tego, że akurat ta kwota nie podlega waloryzacji i cały czas będzie wynosić 9,21 zł.