Jeśli wniosek o przyznanie karty dużej rodziny (KDR) dotyczy członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem, ale np. straciła ona ważność, to za jej wydanie nie jest pobierana opłata.
Tak wynika z informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla gmin w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, kiedy mają one pobierać należność za wydanie KDR. Co do zasady jej uzyskanie jest bezpłatne z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem za kartę trzeba zapłacić 9,21 zł, jeśli ktoś ma już ją w formie tradycyjnej i po jakimś czasie występuje o elektroniczną – w postaci aplikacji na smartfona oraz w odwrotnym przypadku (członek rodziny korzysta z aplikacji, a chce mieć jeszcze plastikowy dokument). To więc oznacza, że opłatę za drugą formę karty wnioskodawca wnosi jedynie wtedy, gdy posiada ważną kartę i domawia jej drugą formę.
Jeśli natomiast wniosek dotyczy przyznania KDR dla osoby, która była już jej posiadaczem, a teraz trzeba przedłużyć jej ważność lub nastąpiła zmiana danych na tym dokumencie, to nie jest pobierana opłata. Ministerstwo podaje przykład rodzica występującego o przedłużenie ważności karty dla dziecka, które uczy się w szkole, i jednocześnie wnioskującego o elektroniczną KDR dla wszystkich członków rodziny, czyli siebie, małżonka oraz trójki dzieci (w tym tego, dla którego będzie wydawana nowa KDR). W tym celu na wniosku powinien zaznaczyć, że dla czterech osób wnosi o przyznanie dodatkowej formy karty, a dla jednej o przyznanie nowej KDR dla członka rodziny, który posiadał ją wcześniej, i wskazać dla niego obie formy karty. W takich okolicznościach rodzic wnosi opłatę za cztery domówienia kart w kwocie 36,84 zł, zaś za przedłużenie ważności karty nic nie płaci, niezależnie od tego w jakiej formie KDR miało wcześniej to dziecko.
Również w sytuacji gdy ktoś ubiega się o duplikat karty, to ponosi opłatę tylko za wydanie go i może go zamówić w obu formach, niezależnie czy utracona KDR była w postaci tradycyjnej czy też elektronicznej.