Czy rodzice uczniów mają prawo żądać wskazania nauczycieli, którym organ prowadzący placówkę przyznał nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej?
Reklama
DGP
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu tej ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych.
Ustawa wskazuje, że prawo do informacji publicznej może być ograniczone m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Nie dotyczy to jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne mających związek z ich pełnieniem. Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt II SA/Po 158/16), „funkcja publiczna to funkcja związana z uprawnieniami i obowiązkami w zakresie realizacji zadań o znaczeniu publicznym, a zadaniem takim jest m.in. realizowanie konstytucyjnego prawa do wykształcenia w ramach pracy wykonywanej przez nauczycieli szkolnych, co pozwala ich kwalifikować jako osoby pełniące funkcje publiczne”.
Co istotne pojęcie „osoba pełniąca funkcję publiczną” na gruncie ustawy (art. 5 ust. 2) ma autonomiczne i szersze znaczenie niż wynikające z art. 115 par. 13 i par. 19 kodeksu karnego. Obejmuje bowiem każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw w sferze publicznej (m.in. wyrok NSA z 15 czerwca 2015 r., sygn. akt I OSK 3217/14).
Orzecznictwo (np. wyrok NSA z 26 czerwca 2019 r., sygn. akt I OSK 3451/18) doprecyzowuje, że rozważając możliwość udostępnienia informacji o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcje publiczne, organ powinien każdorazowo analizować, czy jest ona niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji publicznej, a także czy nie narusza godności i intymności osoby, której dotyczy. Dlatego o ile ujawnienie wynagrodzenia zasadniczego funkcjonariusza nie będzie ograniczone prawem do prywatności, o tyle już różnego rodzaju dodatki (np. o charakterze pomocy socjalnej) mogą być taką ochroną objęte (np. świadczenia związane z chorobą członka rodziny). Potencjalnie ochrona może też dotyczyć potrąceń z tytułu alimentów.
Z powyższego wynika, że organ, rozpoznając wniosek o udostępnienie informacji o nagrodach przyznanych konkretnej osobie, powinien rozważyć, czy nie naruszy to jej prawa do prywatności.
Rozstrzygając analogiczną kwestię, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 27 września 2012 r. (sygn. akt II SAB/Lu 58/12) uznał, że informacja o wysokości nagrody przyznanej każdemu z wyróżnionych nauczycieli nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy. Jest nią natomiast przekazanie zbiorczej informacji o łącznej kwocie przeznaczonej na wypłatę nagród ze wskazaniem imion i nazwisk wyróżnionych nauczycieli.
Szymon Guzik radca prawny, koordynator Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Urząd Dzielnicy Wilanów