Wójt gminy skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie dopuszczalności zamieszczania odpłatnych ogłoszeń lub reklam w wydawanym przez gminę biuletynie.
RIO uznała, że istnieje taka możliwość, ale pod pewnymi warunkami. Wskazała, że gmina jest uprawniona do prowadzenia działalności wydawniczej, jeżeli jej celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Skoro nie ma szczególnych przepisów, które regulowałyby kwestię prowadzenia działalności wydawniczej przez jednostki samorządu terytorialnego, RIO uznała, że periodyki wydawane przez gminę podlegają takiemu samemu reżimowi prawnemu jak prasa wydawana przez inne podmioty. Wyjątkiem są ograniczenia wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 712).
Dlatego z uwagi na generalną zasadę odpłatnego zamieszczania reklam w prasie RIO opowiedziała się za dopuszczalnością pobierania przez jednostki samorządu terytorialnego opłat od ogłoszeń i reklam publikowanych w wydawanych przez nie periodykach.
Ocena, czy zamieszczenie w lokalnym periodyku odpłatnego ogłoszenia lub reklamy należy do zadań o charakterze użyteczności publicznej czy wykracza poza tę sferę, wymaga zdaniem RIO analizy konkretnego przypadku. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której reklama regionalnego przedsiębiorcy przyczyni się do promocji gminy. W konsekwencji jednostka samorządu terytorialnego, zamieszczając tego typu anons, będzie realizować zadanie własne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym (promocja gminy).
RIO zwróciła uwagę, że przy podejmowaniu decyzji o zamieszczeniu reklam i ogłoszeń (płatnych lub nieodpłatnych) w każdym przypadku należy przeanalizować wpływ prowadzonej działalności na zachowanie zasad uczciwej konkurencji.
Wyjaśnienia RIO w Gdańsku z 1 października 2019 roku (RP.0441/41/36/1/2019)