Prawo pozwala samorządom pobierać opłaty za odbiór odholowanego, a źle zaparkowanego samochodu za pełną dobę a nie za każdą dobę rozpoczętą – twierdzi RPO i zaskarża do WSA zasady uchwalone przez radę miasta w Tarnowie.

Zaskarżona przez RPO do WSA uchwała wydana została na podstawie art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym.

Przepis ten stanowi, że rada powiatu (lub rada miasta na prawach powiatu), biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c (opłata za usunięcie i parkowanie pojazdu), oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a (koszty usunięcia pojazdu powstałe po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono).