Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło już szczegóły dotyczące zasad wypłat, naborów i rozliczeń w nowym zapowiadanym Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). To kolejny instrument wsparcia dla gmin i powiatów, w których siatka lokalnych połączeń jest zaniedbana, a stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia.
Ma to zmienić ustawa powołująca FDS, której projekt skierowano już do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zgodnie z propozycjami samorządy będą mogły liczyć na wsparcie aż do 80 proc. kosztów realizacji danego przedsięwzięcia. Warunek jest taki, że kwota ta nie przekroczy 30 mln zł, a w przypadku zadań wieloletnich – zmieści się w limicie określonym w projektowanym art. 17.
Co do zasady, za wyjątkiem dofinansowania dróg o znaczeniu obronnym, przyznawanie wsparcia będzie następowało na zasadach konkursowych. W praktyce oznacza to konieczność przeprowadzania naborów, za co odpowiedzialni będą wojewodowie. To oni ustalą też dokładną wysokość dofinansowania. Decyzja zapadłaby przy udziale specjalnej komisji powołanej do oceny wniosków. Co ważne, w jej skład mają wejść nie tylko osoby bezpośrednio przez niego wskazane, ale również przedstawiciele Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, policji, a także organów nadzorów.
W projekcie doprecyzowano m.in., że samorządy będą musiały zabezpieczyć we własnym budżecie część środków na dokończenie dofinansowanej inwestycji, a pieniądze te nie mogą pochodzić z budżetu państwa lub UE. Dodano również przepis, który zakłada, że dopłata z FDS nie obejmie kosztów zakupu nieruchomości pod pasy drogowe.
Resort wymienia trzy kategorie zadań, które załapią się na dofinansowanie. Będzie to budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych i gminnych (w tym tych o znaczeniu obronnym), a także budowa mostów wraz z drogami dojazdowymi.
Dofinansowanie z FDS będą mogły uzyskać zadania obejmujące przebudowę drogi wewnętrznej, pod warunkiem, że zostałaby ona po zakończeniu inwestycji zaliczona do odpowiedniej kategorii dróg w trybie określonym przepisami ustawy o drogach publicznych.
Kwoty z FDS przyznane dla poszczególnych województw poznamy dopiero w rozporządzeniu, które musi wydać Rada Ministrów. Będzie przy tym uwzględniać trzy – co zaznaczono, traktowane na równi – kryteria. To długość sieci dróg, liczba ludności i powierzchnia województwa, a także wartość produktu krajowego brutto powstałego na danym terenie. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do opiniowania przez KWRiST