Podczas wyborów samorządowych osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zdecydować się na głosowanie korespondencyjne. O taki zamiarze należy jednak poinformować komisarza wyborczego najpóźniej do 8 października 2018 r. Dowiedz się, jakie ułatwienia przewidziane zostały dla wyborców z niepełnosprawnością.

Głosowanie korespondencyjne

Jeśli wyborca z niepełnosprawnością chce w nadchodzących wyborach samorządowych zagłosować korespondencyjnie, zamiar ten powinien zgłosić komisarzowi wyborczemu w gminie, w której ma stałe miejsce zamieszkania, najpóźniej do 8 października 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 25 października br.

Jak poprawnie dokonać zgłoszenia? Dopuszczalna jest forma ustna, pisemna, telefaksowa lub w elektroniczna. Zgłoszenie zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Istotne jest, by do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Wyborca niepełnosprawny może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Głosowanie w lokalu wyborczym

Głosowanie w lokalu wyborczym

Wyborca z niepełnosprawnością może oczywiście zagłosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Ma on także możliwość głosowania w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Dokument składa się w urzędzie gminy najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza lub prezydenta miasta – przy. red). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w piątym dniu przed tym głosowaniem – wyjaśnia Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Co ważne, w lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów

Prawo do informacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Wymienione wyżej informacje są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.