Czynności z zakresu prawa pracy wobec włodarza, inne niż związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia, wykonuje wyznaczona przez niego osoba zastępująca lub sekretarz gminy.
Umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych zawierane na rzecz pracowników będą umowami z zakresu prawa pracy, są bowiem ściśle związane ze stosunkiem pracy. W doktrynie przyjmuje się, że sprawami o roszczenia z tego tytułu rozpoznawanymi przez sądy pracy są m.in. sprawy między stronami zakładowych umów emerytalnych, a także sprawy ze stosunków między uczestnikami pracowniczych programów emerytalnych a pracodawcami. Wydaje się więc, że analogicznie należy rozumować w przypadku umów o prowadzenie PPK na rzecz pracowników.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 projektu ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego. Definicja podmiotu zatrudniającego określona została w art. 2 pkt 19 projektu, jest to m.in. pracodawca oraz zleceniodawca. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego podmiotem będzie to urząd marszałkowski, starostwo powiatowe lub urząd gminy, zgodnie z art. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260). Potwierdza to też orzecznictwo Sądu Najwyższego z 28 października 2009 r. (sygn. akt I PK 95/09). Zgodnie z art. 7 tej ustawy, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za urzędy wykonują odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa wobec pracowników, zatrudnionych w danym urzędzie. Tak więc w imieniu i na rzecz pracowników urzędu gminy umowę o prowadzenie PPK zawierał będzie ten urząd jako pracodawca reprezentowany przez konkretnego włodarza. Jeśli zaś chodzi o ich sytuację i prowadzenie dla nich PPK, również sięgnąć należy do regulacji ustawy o pracownikach samorządowych.
Pracodawcą wójta jest urząd gminy. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa pracy wobec niego, inne niż związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia, wykonuje wyznaczona osoba lub sekretarz gminy. Kwestie te powinny wynikać z regulaminu gminy. Wydaje się więc, że umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wójta powinien zawrzeć urząd gminy jako pracodawca reprezentowany przez wyznaczoną przez wójta osobę zastępującą lub sekretarza gminy. Analogicznie sytuacja przedstawiać się będzie w stosunku do starosty powiatu i marszałka województwa.