Jestem skarbnikiem gminy i właśnie przygotowuję na sesję rady projekt uchwały zmieniającej budżet, która obejmie dwa nowe wydatki. Chodzi o 200 tys. zł na wydatki związane z obsługą długu. Czy klasyfikacja w dziale 758, rozdział 75814 i par. 8070 będzie właściwa? Poza tym planuję pomoc finansową dla powiatu na remont drogi powiatowej. Klasyfikuję ją w par. 2320. Czy RIO może to podważyć?
Aby odnieść się merytorycznie do podanej problematyki, niezbędna jest jej analiza stosownych regulacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jeśli chodzi o wydatek związany z obsługą długu (odsetek), to w zapytaniu zasugerowano zastosowanie klasyfikacji według działu 758 – czyli Różne rozliczenia, rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe, par. 8070 – Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego. Wydaje się jednak, że proponowana klasyfikacja budżetowa nie jest właściwa. Taki wydatek powinien zostać ujęty w inny sposób, mianowicie z uwzględnieniem oznaczenia w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego i w par. 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.
Sugerowana klasyfikacja nie będzie też właściwa w przypadku udzielenia pomocy finansowej dla powiatu. Wskazany w zapytaniu par. 2320 – jest oznaczony jako – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Jednak gmina powinna zastosować inny paragraf klasyfikacji budżetowej, a mianowicie par. 271, oznaczony jako – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wynika to z faktu, że par. 2320 dotyczy innego zakresu przedmiotowego, a dokładniej przekazania zadania własnego gminy do realizacji przez powiat. Tymczasem z treści pytania wynika, że zamiarem gminy jest jedynie dofinansowanie środkami pieniężnymi zadania powiatu (pomoc finansowa). Zatem powyższe skłania raczej do wniosku, że gmina powinna ująć taki wydatek we wspomnianym par. 271, dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Klasyfikacja budżetowa obu wydatków powinna być adekwatna do stosownych zapisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W konsekwencji konieczna jest modyfikacja projektu uchwały zmieniającej budżet. Opisane w zapytaniu propozycje klasyfikacyjne mogą być przedmiotem interwencji regionalnej izby obrachunkowej w trybie nadzoru. Jednak taka interwencja z dużym prawdopodobieństwem nie będzie skutkowała orzeczeniem nieważności problematycznych zapisów. Regionalna izba obrachunkowa może jednak podjąć uchwałę w trybie art. 11 ust. 3 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). Zgodnie z tym przepisem w przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa. Z przepisem tym koresponduje art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.). Wynika z niego, że w przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).