Nie więcej niż sześć osób będzie mogło mieszkać w mieszkaniu chronionym treningowym, a dwie w placówce typu wspieranego. Pomoc będzie im zapewniał m.in. pracownik socjalny, psycholog lub asystent rodziny.
Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie mieszkań chronionych. Ta forma pomocy jest skierowana do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym życiu, np. chorujących psychicznie, opuszczających placówkę pieczy zastępczej, zakład dla cudzoziemców lub karny. Mieszkanie chronione przygotowuje je do samodzielnego życia lub wspiera w codziennym funkcjonowaniu, dzięki opiece zapewnianej przez specjalistów.
Wydanie nowego rozporządzenia określającego minimalny standard usług oferowanych przez mieszkanie chronione jest potrzebne z uwagi na zmiany, jakie w zakresie tych placówek wprowadził program „Za życiem” (w jego ramach znowelizowana została bowiem ustawa o pomocy społecznej).
Jedną z nich jest wyodrębnienie dwóch typów mieszkań chronionych: o charakterze treningowym i wspieranym. W projekcie określone zostało więc, jakie formy pomocy mają zapewniać te dwa typy placówek. W przypadku mieszkań treningowych są one związane z nauką, rozwijaniem lub utrwalaniem samodzielności, m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, dysponowaniu środkami pieniężnymi, załatwianiu spraw urzędowych czy poszukiwaniu pracy. Z kolei w mieszkaniach chronionych wspieranych udzielana pomoc koncentruje się na wykonywaniu takich czynności jak przemieszczanie się, utrzymywanie higieny, sprzątanie czy przygotowywanie posiłków oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów rodzinnych i sąsiedzkich.
Ponadto projekt określa, jakie pomieszczenia oraz elementy ich wyposażenia powinny znajdować się w mieszkaniu chronionym. Zawarte w nim regulacje mają wejść w życie 1 marca 2018 r.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia