Samorządy będą mogły stopniowo zmniejszać liczbę osób korzystających ze wsparcia w mieszkaniach chronionych. Wymagany limit siedmiu podopiecznych będą musiały osiągnąć dopiero od 2022 r.
Takie rozwiązanie wywalczył Związek Powiatów Polskich (ZPP) na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, który działa w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uzgadniany był na nim projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie mieszkań chronionych, które mają przygotowywać do samodzielnego życia m.in. osoby niepełnosprawne oraz byłych wychowanków pieczy zastępczej. Zastrzeżenia ZPP w sprawie nowych przepisów dotyczyły dwóch kwestii. Pierwsza to konieczność wydzielenia w mieszkaniu pomieszczenia ogólnego, służącego do prowadzenia wspólnych zajęć oraz spotkań, np. z rodzinami. Druga wątpliwość odnosiła się do ograniczenia do siedmiu liczby osób, które mogą przebywać w mieszkaniu. Wymóg ten miał dotyczyć nie tylko tworzonych mieszkań, ale też tych już działających, a samorządy miały mieć czas na dostosowanie się do niego do 1 marca 2019 r.
ZPP wskazywał, że choć te rozwiązania mają na celu poprawę standardu, to mogą być trudne do spełnienia. W wielu przypadkach będą bowiem wymagać zwolnienia jednego pokoju sypialnego na pomieszczenie ogólne oraz zmniejszenia liczby podopiecznych w krótkim czasie, co w obliczu i tak niewystarczającej liczby mieszkań może utrudnić dostęp do tej formy wsparcia. MRPiPS uwzględniło te uwagi i zrezygnowało z warunku wydzielenia pomieszczenia ogólnego. Z kolei dojście do standardu dotyczącego mieszkańców będzie rozłożone w czasie w ten sposób, że do końca 2019 r. ich maksymalna liczba będzie wynosić 12, w latach 2020–2021 limit wyniesie 10, a od 2022 r. będzie to nie więcej niż siedmiu podopiecznych.
Reklama
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia